Adatkezelési tájékoztató

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy a látogatókat, akik a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt. (a továbbiakban: Hungexpo) által üzemeltetett Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási központ területén vagy virtuális kiállítás keretében a Hungexpo által megrendezésre kerülő kiállításokon, rendezvényeken részt kívánnak venni, vagy részt vesznek, előzetes tájékoztatást nyújtson arról, hogy a Hungexpo milyen személyes adatokat milyen célból kezel, valamint felvilágosítást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb fontos információkról.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a HUNGEXPO Zrt. honlapján (www.hungexpo.hu) folyamatosan elérhető.

Jelen Adatkezelési tájékoztató nem terjed ki a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ területén megrendezésre kerülő rendezvények során történő kép- és hangfelvételt készítésével összefüggésben felmerülő személyes adat kezelésével kapcsolatos adatkezelésre, amelyre a Hungexpo külön adatkezelési tájékoztató adott ki, amely szintén folyamatosan elérhető HUNGEXPO Zrt. honlapján (www.hungexpo.hu) és a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ területén kihelyezett tájékoztató QR kóddal ellátott feliratoknál.

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A személyes adatok kezelője a HUNGEXPO Zrt. Székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Levelezési címe: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. Telefon: +36-1-263-6000

E-mail: info@hungexpo.hu Honlap: www.hungexpo.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: Gál Katalin

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei: e-mail: dpo.data@hungexpo.hu, H-1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés céljai, kezelt adatok köre és azok esetleges továbbítása megtekinthető részletesen az alábbi linken:
Hungexpo adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelést a Hungexpo az adatkezelés fent leírt céljának megvalósulásához szükséges ideig és a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló ideig illetve az adatok törléséig, kötelező adatkezelés esetén a törvényben meghatározott ideig folytatja.

Adatfeldolgozó

A Hungexpo a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, valamint ügyviteli feladatai ellátásához az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe, aki – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezeli a megadott személyes adatokat, az általuk végzett műveletek kapcsán a személyes adatokat feldolgozzák. Az adatfeldolgozó személye:

EXPO Informatikai Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 22-24. 4. em. 3. Elektronikus elérhetősége: informatika@hungexpo.hu

Az adatfeldolgozás elektronikus úton történik, amelyet a Hungexpo székhelyén végez. Az adatfeldolgozó részére az érintett által megadott valamennyi személyes adatot a Hungexpo átadja.

Adatok megismerésére jogosultak köre az adatkezelőnél

A megadott személyes adatokat a Hungexpo CRM és IT részlege illetve ezen részlegek munkavállalói ismerhetik meg.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Hungexpo az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Hungexpo széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A személyes adat törlése iránti kérelmet a Hungexpo levelezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a dpo.data@hungexpo.hu címre küldött e-mailben kérhet. Az e-mailben megküldött kérelem esetén a nevét és korábban regisztrált e-mail címét köteles megadni.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a leiratkozas@hungexpo.hu e-mail címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése  ellen,  ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezeléséről szóló Európai Uniós rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: http://naih.hu

Az adatkezelés irányelvei

A Hungexpo a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e- mail címet regisztrálta.

A személyes adatait a Hungexpo bizalmasan kezeli és felelősséget vállal azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. A Hungexpo minden tekintetben betartja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

A Hungexpo fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsa. A személyes adatai valódiságáért az érintett felel, valótlan adatokból eredő károkért Hungexpo nem vállal felelősséget.

A Hungexpo jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Hungexpo, a változások www.hungexpo.hu honlapon történő közzététele útján értesíti az érintett. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.