Nyereményjáték szabályzat - HUNGEXPO

Nyereményjáték szabályzat

 1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/utazaskiallitas) időről időre meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték post”).
 2. A Nyereményjátékban a felhívásban jelzett időtartamban a Nyereményjátékban feltett kérdésekre a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték post alá, kommentben megadott megfejtéssel lehet részt venni. A megfejtést elküldő („Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték post a Facebook oldalon bejegyzésként jelenik meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve (amennyiben az előre nem lett közzé téve). A Szervező nyilvános üzenetei (postok) tartalmazni fogják a megválaszolásra váró kérdéseket, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.
  A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.
 3. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás tartalmazza.
 4. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
  § a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont);
  § a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 5. A Szervező a nyereményt a helyes választ elküldő Játékosok között sorsolja. A sorsolásban az adott forduló kérdésére (amennyiben több fordulós a Nyereményjáték) helyes választ adók kerülnek be. A sorsolásra a Nyereményjáték post kihirdetését követő 15 munkanapon belül kerül sor. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.
 6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére.
 7. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Facebook oldalán teszi közzé, közölve a nyertes Facebook profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a helyes megfejtést tartalmazó kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy a Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére e-mail címét. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott időintervallumon belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani, valamint Pótnyertes lép a helyére így az eredeti Nyertes a Nyereményre jogosulatlanná válik.
 8. A nyereményt a Nyereményjáték Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre, vagy e-mail útján, a nyeremény jellegétől és a Nyereményjáték Partner kizárólagos döntésétől függően. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.
 9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő a nyereményjáték idejére tárolja. A személyes adatok a Nyereményjáték végeztével törlésre kerülnek. Az ITT elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Szervező miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint, hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.
 10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 11. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.
 12. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.